Aktualności

Stanowisko Związku Zawodowego Dialog

STANOWISKO

Związku Zawodowego Dialog w sprawie zabezpieczenia warunków zatrudnienia pracowników IKEA INDUSTRY O.
Konstantynów Łódzki przechodzących do nowego pracodawcy w trybie art. 23’ KP

ZWIĄZEK ZAWODOWY DIALOG oczekuje od obecnego Pracodawcy podjęcia wspólnych rozmów z nowym
Pracodawcą VMG w zakresie zabezpieczenia nw. warunków zatrudnienia:

1. Utrzymania zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń pracowników co najmniej na poziomie IKEA Industry O.
Konstantynów Łódzki z dniem przejścia pracowników do nowego Pracodawcy
2. Utrzymania OPIEKI MEDYCZNEJ LUXMED lub wprowadzenia alternatywnego serwisu medycznego dostępnego
dla pracowników.
3. Podpisania umowy ubezpieczenia grupowego z firmą Warta lub podobną na warunkach nie mniej korzystnych
niż dotychczasowe.
4. Utrzymania lub podpisania nowej POLISY NNW.
5. Utrzymania współfinansowanych przez Pracodawcę posiłków dla pracowników na co najmniej
dotychczasowych warunkach.
6. Utrzymania płatnej przerwy na odpoczynek i posiłek w wymiarze 30 minut.
7. Umożliwienia kontynuowania na dotychczasowych zasadach działalności Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej.
8. Utrzymania dopłaty do okularów profilaktycznych na dotychczasowych zasadach.
9. Zagwarantowania pracownikom przydziałów ubrań roboczych, butów i ochronników słuchu i innych środków
ochrony indywidualnej na dotychczasowych zasadach, zgodnie z wymogami bhp.
10. Utrzymania Ochrony mienia oraz pracowników świadczonych przez SOLID Security.
11. Podpisanie umowy ubezpieczenia majątkowego Zakładu w Konstantynowie Łódzkim ważnej na moment
przejścia zakładu pracy.

Jednocześnie oczekujemy realizacji przez nowego Pracodawcę deklaracji w zakresie wprowadzenia:
12. Premii miesięcznej i premii jubileuszowej co 10 i 20 lat, dodatku stażowego dla pracowników na zasadach
określonych. Związek Zawodowy Dialog oczekuje przedstawienia propozycji zasad przyznawania ww.
składników wynagradzania przed przejściem pracowników do nowego pracodawcy.

Komentarze